Maja Živković Biografija 2018-02-16T16:50:56+00:00

Dr Maja Živković, rođena je 1972. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno, srednje i visoko obrazovanje i trenutno je zaposlena u Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku Instituta za nuklearne nauke ”VINČA”, Univerziteta u Beogradu u zvanju naučni savetnik. Dr Maja Živković ima ostvarene izuzetne naučne rezultate u oblasti molekularne genetike kompleksnih bolesti kod čoveka. Proučavanjem genetske osnove kardiovaskularnih i inflamatornih bolesti u sadejstvu sa faktorima sredine, uspela je da da značajan doprinos u ovoj oblasti i u našoj zemlji i u svetskoj naučnoj zajednici. Tokom prethodnih par godina višestruko je nagrađivana.

Autor je i koator brojnih originalnih naučnih radova, revijskih radova, monografija, stručnih knjiga i na engleskom i na srpskom jeziku. Mentor je i komentor brojnih magistarskih i doktorskih teza.

www.vin.bg.ac.rs